کلیه سفارشات بین 24 الی 48 ساعت از زمان ثبت شدن ارسال میشوند !